INFORMÁCIE O spracúvaní osobných údajov

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť IVT Tepelná čerpadla s.r.o., so sídlom Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, Česká republika, IČO: 05 583 004, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spis. zn.: C 266363 (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“).

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t.j. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ si prostredníctvom tohto dokumentu zároveň plní svoju informačnú povinnosť v zmysle príslušných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

V postavení dotknutej osoby máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z dôvodov stanovených v príslušných právnych predpisoch.
 • Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – v určitých prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov – v určitých prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch, ako aj voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému úradu – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

 

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania

 

Účel spracúvania

Právny základ

Kontaktný formulár na webe

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je riadne vybavenie žiadosti a zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu

Vyhotovenie cenovej ponuky na základe dopytu dotknutej osoby

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR

Vybavovanie reklamácií

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je oprávnený záujem na mimosúdnom i súdnom uplatňovaní, preukazovaní a vymáhaní právnych nárokov prevádzkovateľa, ako aj záujem na priamom marketingu.

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

Štatistické účely, archívne účely, správa registratúry a evidencia pošty

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR v spojení s čl. 89 Nariadenia GDPR

Splnenie iných zákonných povinností prevádzkovateľa

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

 

 1. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

 • pre účely zabezpečenia komunikácie prostredníctvom kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, údaje uvedené v obsahu správy;
  • pre účely vyhotovenia cenovej ponuky spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, predmet cenovej ponuky;
  • pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mail, tel. číslo, číslo bankového účtu;
   • pre marketingové účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa trvalého pobytu;
   • pre účely vybavovania reklamácií spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre vyhotovenie reklamačného protokolu a na vybavenie reklamácie, najmä meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa trvalého pobytu, údaje o predmete reklamácie;
   • pre účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov, účtovné a daňové účely, štatistické účely, archívne účely, účely týkajúce sa správy registratúry a evidencie pošty a na účely týkajúce sa splnenia iných zákonných povinností prevádzkovateľa spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu, v ktorom sú podľa príslušných právnych predpisov potrebné k riadnemu splneniu uvedených účelov.

 

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb len v nevyhnutej miere:

 • zamestnancom pri plnení ich pracovných povinností,
 • účtovným, daňovým alebo právnym poradcom,
 • poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory prevádzkovateľa,
 • v prípade potreby súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, orgánom finančnej správy,
 • zmluvným partnerom vrátane materskej spoločnosti, sesterských spoločností a spoločností s majetkovou účasťou prevádzkovateľa alebo jeho vlastníkov, v rozsahu potrebnom na poskytovanie ich služieb prevádzkovateľovi,
 • tretím stranám uvedeným v súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu, ktorá je potrebná pre účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • pre účely zabezpečenia komunikácie prostredníctvom kontaktného formuláru po dobu 3 rokov od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený,
 • pre účely vyhotovenia cenovej ponuky po dobu 3 rokov od vykonania posledného úkonu v rámci predzmluvných rokovaní,
 • pre účely plnenia zmluvy po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 • pre marketingové účely po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby,
 • pre účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa v závislosti na povahe oprávneného záujmu po dobu trvania zákonnej premlčacej lehoty,
 • pre účely plnenia zákonných povinností po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

 

Po uplynutí uvedených lehôt zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom, a to údajov v písomnej podobe ich fyzickým skartovaním alebo údajov v elektronickej podobe ich vymazaním.

 

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani do medzinárodných organizácii.

 

 1. Zdroj poskytnutých osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby alebo osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov.

 

 1. Kontaktné miesto

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo v prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla našej spoločnosti: Dolnoměcholupská 522/12a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, Česká republika alebo kontaktovať kontaktnú osobu prevádzkovateľa - p. Marek Bláha, e-mail: blaha@ivtcentrum.cz.

 

 1. Aktualizácie tejto informácie

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať údaje uvedené v tejto informácii. Aktualizované znenie informácie o spracovaní osobných údajov bude zverejnené na webe prevádzkovateľa.