Informácie o spracovaní osobných údajov

pre klientov a dodávateľa podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré subjekt údajov správcovi údajov poskytol v rámci začatia činnosti pri plnení zmluvného vzťahu:

 1. Správca osobných údajov:
  Správcom osobných údajov je spoločnosť IVT Tepelné čerpadlá s.r.o.
  Kontaktná osoba: Marek Bláha
  tel: 272 191 405
  e-mail: blaha@ivtcentrum.cz

 2. Účel spracovania:
  Správca údajov bude spracovávať osobné údaje subjektu údajov na účely plnenia zmluvného vzťahu v oblasti predaja tepelných čerpadiel vrátane súvisiacich činností.

 3. Právny základ:
  - Plnenie či uzavretie zmluvy: na účely dodávok tovaru a zaistenie súvisiacich služieb
  - Právna povinnosť (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákon č. 395/2002 Zb. O archívoch a registratúrach službe; zákon č. 455/1991 Zb., Živnostenský zákon; zákon č. 401/2002 Z. ., o účtovníctve; zákon č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty)
  - Oprávnený záujem: Osobné údaje, vedené interným systémom, môžu byť uchované v rámci evidencie, sledovania pôvodu, či obhajoby právnych nárokov Správcu. V rámci oprávneného záujmu na účely priameho marketingu je emailová adresa zákazníkov zaradená do newsletterovej databázy.

 4. Spracovatelia osobných údajov:
  Osobné údaje môžu byť správcom údajov poskytnuté na ďalšie spracovanie externým poskytovateľom právnych služieb, prepravným spoločnostiam, ktorých konkrétne kategórie budú subjektom údajov oznámené na vyžiadanie.

 5. Ďalší príjemcovia:
  Správca údajov môže z dôvodu oprávneného záujmu, či plnenia zmluvy sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcom údajov povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb, certifikačných služieb, ktorých konkrétne kategórie budú subjektom údajov oznámené na vyžiadanie.

 6. Ďalšie tretie strany:
  Správca údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a prevencie, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú oprávnené na spracovanie osobných údajov.

 7. Iné účely spracovania:
  Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj pre obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu.

 8. Doba uloženia osobných údajov:
  Správca údajov uchováva osobné údaje po dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovanie osobných údajov pre obchodné a marketingové účely.

 9. Automatizované spracovanie osobných údajov:
  V spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracovaniu osobných údajov.

 10. Práva dotknutej osoby:
  Právo na prístup k osobným údajom - dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.
  Právo na opravu a doplnenie osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
  Právo na výmaz - subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak:
  - osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  - subjekt údajov odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov
  - subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu
  - osobné údaje boli spracované nezákonne
  - uchovanie osobných údajov nepredpisujú iné relevantné zákonné predpisy
  - nejde o verejný záujem v oblasti verejného zdravia, archivácia, vedeckého či historického výskumu, štatistiky
  - nejde o výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  Právo na obmedzenie spracovania - dotknutá osoba má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.
  Právo na prenosnosť osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.
  Automatizované individuálne rozhodovanie - subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ak je spracovanie automatizované a založené na plnení zmluvy alebo súhlasu.
  Právo podať sťažnosť u dozorného úradu - dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného úradu, tzn. Úradu pre ochranu osobných údajov.
  Právo namietať - subjekt údajov má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, správca údajov tieto údaje v neodôvodnených prípadoch ďalej nesmie spracovávať. Námietku možno vzniesť kedykoľvek proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

 11. Neposkytnutie osobných údajov:
  Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo ako je uvedené v obchodnej zmluve, v opačnom prípade by bolo znemožnené plnenie obchodnej zmluvy.

 12. Ďalšie ustanovenia:
  Ak subjekt údajov neposkytne správcovi údajov súhlas na nakladanie s osobnými údajmi alebo neuzavrie so správcom obchodný vzťah a nie sú pre spracovanie žiadne iné dôvody, budú jeho osobné údaje v písomnej podobe skartované a v elektronickej podobe zmazané.
  Ďalšie osobné údaje, ktoré subjekt údajov neposkytol správcovi údajov osobne, môžu byť získavané z verejne prístupných zdrojov.

Mohlo by vás zaujímať: Cookies